Rekomendacje Komitetu ds. Dyskryminacji Rasowej ONZ dla Polski zbieżne z uwagami SIP

21 lutego 2014 r. Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (CERD) opublikował rekomendacje dotyczące Polski. Rekomendacje Komitetu wynikają w dużej części z uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w alternatywnym raporcie złożonym przez nas do Komitetu. Zaleca się w

Raport SIP dla ONZ

10 i 11 lutego 2014 r. w Genewie, podczas 84 Sesji Komitetu ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej będzie miała miejsce obrona raportu okresowego z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Okres sprawozdawczy obejmuje

Projekt „Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich!

Partnerem w projekcie jest Instytut Spraw Publicznych. Projekt składa się z sześciu modułów: Moduł 1: Działania poradnicze i rzecznicze na rzecz migrantów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji migrantów oraz poprawy ich bezpieczeństwa w zatrudnieniu obejmujące prowadzenie poradnictwa dla migrantów, świadczenie pomocy

Równe traktowanie „po warszawsku”

We wtorek 5 marca 2013 r. w klubie Enklawa miało miejsce śniadanie prasowe, podczas którego podsumowane zostały działania na rzecz mieszkańców Warszawy w zakresie równego dostępu do usług gastronomicznych, hotelarskich i kulturalno-rozrywkowych. Spotkanie odbyło się w drugą rocznicę tzw. Nocy

Pozew o dyskryminację w dostępie do usług mieszkaniowych

W dniu 28 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko gminie Pruszków o dyskryminację ze względu na narodowość w dostępie do gminnych usług socjalnych. Stowarzyszenie reprezentowane jest w tej sprawie przez kancelarię prawną

I nagroda w konkursie „Media Równych Szans”!

W dniu 12 grudnia 2012 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania wyłoniło zwycięzcę w ogłoszonym dla organizacji pozarządowych konkursie „Media Równych Szans”. I nagrodę w kategorii „Opracowania dotyczące treści przekazów medialnych w kontekście promocji zasady nie-dyskryminacji i różnorodności” otrzymała

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wydało publikację Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, w ramach projektu „Do-równaj jakości – rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przygotowało publikację Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, stanowiącą próbę uporządkowana i nazwania tego, czym jest edukacja antydyskryminacyjna i

Nowa analiza nt. przeprowadzania testów antydyskryminacyjnych

Ukazała się analiza autorstwa Katarzyny Wencel i Witold Klausa (wydana przez Instytut Spraw Publicznych), bazująca na doświadczeniach Nocy Testów przeprowadzonej wiosną 2010 roku przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Forum na rzecz Różnorodności Społecznej. Zbiera ona doświadczenia

Seminarium eksperckie nt. postępowań w sprawach o dyskryminację

W imieniu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wideo-seminarium eksperckie poświęcone problematyce wykorzystywania wyników testów dyskryminacyjnych (situation testing) w postępowaniach sądowych w prawie amerykańskim. Ekspertem wprowadzającym

Szkolenie „Instrumenty prawne dla organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz równości”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w dniach 3-4 listopada br organizują szkolenie pt. „Instrumenty prawne dla organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz równości”. Chcielibyśmy zaprosić Państwa bardzo serdecznie do udziału w nim. W załączeniu ankieta zgłoszeniowa oraz