Europejski Trybunał Praw Człowieka

ETPC rozpoznaje skargi, w których zarzuca się naruszenie praw zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej protokołach dodatkowych. Osoba znajdująca się pod jurysdykcją Polski – również cudzoziemiec – może skarżyć naruszenie praw wymienionych w Konwencji oraz w tych Protokołach, które Polska ratyfikowała.

Trybunał w Strasburgu nie jest jednak sądem odwoławczym od decyzji organów krajowych, rozpatruje jedynie zarzuty naruszenia praw gwarantowanych przez Konwencję i protokoły. Trybunał nie może zatem unieważnić lub zmienić decyzji wydanej przez organ krajowy bądź też interweniować u władz w imieniu skarżącego.

Naruszenie musi dotyczyć osoby wnoszącej skargę bezpośrednio i osobiście.

Skarżyć można działania (lub też zaniechania) organów władz publicznych (np. organów administracyjnych, sądów) danego państwa. Trybunał nie rozpatruje skarg przeciwko innym osobom lub organizacjom prywatnym.

Trybunał nie rozpatrzy skargi, jeśli została wniesiona po upływie 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji organu krajowego. Skarga zostanie również odrzucona, jeżeli nie zostały wyczerpane wszystkie dostępne w kraju środki prawne – odwoławcze.

Jeśli chodzi o język, w jakim powinna być sformułowana skarga, najlepiej użyć jednego z języków urzędowych Trybunału (angielski lub francuski). Skargę powinno się przesłać w formie pisemnej drogą pocztową. Można również wnieść skargę za pomocą poczty elektronicznej, ale w tym przypadku powinno się przesłać następnie pocztą odpowiednie potwierdzenie.

Co powinna zawierać skarga?

  • opis stanu faktycznego;
  • wskazanie istoty zarzutów;
  • określenie jakie prawo/a gwarantowane przez Konwencję i/lub protokoły zostało/y naruszone;
  • wyjaśnienie odnośnie do wykorzystanych w kraju środków prawnych;
  • kopie decyzji wydanych przez organy krajowe w danej sprawie;
  • podpis skarżącego (lub jego pełnomocnika).

Złożenie skargi jest bezpłatne, postępowanie nie wymaga osobistego stawiennictwa w Trybunale. Skarżący jest informowany na bieżąco o przebiegu postępowania i o podjętych decyzjach. Warto jednak pamiętać, że postępowanie jest dosyć czasochłonne i może trwać nawet kilka lat.

Adres, pod który należy kierować skargę:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Stąd pobierzesz formularz skargi.