Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD)

Skargę indywidualną do CERD:

  • może złożyć osoba, która twierdzi, że wobec niej zostało naruszone jedno lub więcej praw wymienionych w Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (np. decyzją administracyjną, orzeczeniem sądu).
  • należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (jeśli nie ma takiej możliwości, np. osoba przebywa w zamknięciu, skargę może złożyć członek rodziny w jej imieniu).
  • należy złożyć po wyczerpaniu wszystkich dostępnych w kraju środków odwoławczych (chyba że ich zastosowanie jest bezcelowe lub dochodzi do nieuzasadnionej zwłoki w ich zastosowaniu, nie dotyczy to również środków nadzwyczajnych)

Skarga musi dotyczyć naruszenia, które miało miejsce po uznaniu kompetencji Komitetu przez Polskę tj. po 2 grudnia 1998 r. (chyba, że naruszenie zainicjowały inne wydarzenia mające miejsce przed tą datą lub skutki tych wydarzeń stanowią naruszenie).

Ponadto, skarga nie może być anonimowa (ale na prośbę dane mogą zostać utajnione), nie może być również rozpatrywana przez inny organ lub trybunał międzynarodowy, np. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Skargę najlepiej przesłać drogą listową, pod wskazany niżej adres. Skarga nie musi być napisana w jakiejś konkretnej formie, ale zaleca się skorzystanie z formularza (wzór do pobrania niżej). Warto zwrócić się z prośbą o pomoc przy jej sporządzaniu do prawnika lub organizacji pozarządowej!

Podobnie jak w przypadku procedury składania skarg do Strasburga, tutaj również obowiązuje termin 6 miesięcy od prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez krajowe organy (od chwili wyczerpania wszystkich dostępnych środków krajowych).

Przykład
Pan G., obywatel Afganistanu od dłuższego bezskutecznie próbuje zarejestrować Stowarzyszenie Afgańczyków Przebywających w Polsce, jednak w sądzie ciągle napotyka na trudności w rejestracji i jest wzywany do uzupełnienia kolejnych braków. Pan G. podejrzewa, że jego Stowarzyszenia sąd nie chce zarejestrować z uwagi na pochodzenie narodowe jego i innych członków Stowarzyszenia, a nie z powodu braków formalnych, które są tylko pretekstem skrywającym rzeczywiste przyczyny przeciągającego się postępowania.

Jeżeli spełnione zostaną wyżej opisane warunki, Pan G. może złożyć skargę do Komitetu CERD na naruszenie art. 5 lit. d pkt ix Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, tj. zakazu dyskryminacji w realizacji prawa do zrzeszania się.

Art. 5 lit. d pkt ix stanowi: „Zgodnie z podstawowymi obowiązkami określonymi w artykule 2 niniejszej Konwencji Państwa Strony Konwencji zobowiązują się wydać zakaz dyskryminacji rasowej we wszelkich jej formach i wyeliminować ją oraz zagwarantować wszystkim bez różnicy rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego bądź etnicznego równość wobec prawa, a zwłaszcza korzystanie z następujących praw:
(.)
(d) innych praw obywatelskich, w szczególności:
(.)
(ix) prawa do wolności pokojowych zgromadzeń i do zrzeszania się.”

Adres Komitetu:

Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Palais Wilson
52 Rue des Pacquis
1211 Geneva, Switzerland
fax: (+41)(22) 917-9022
e-mail: tb-petitions.hchr@unog.ch

Stąd pobierzesz formularz skargi.