Komitet Praw Człowieka (CCPR)

Skargę indywidualną do CCPR:

  • może złożyć osoba, która twierdzi, że wobec niej zostało naruszone jedno lub więcej praw wymienionych w Międzynarodowych Paktach Praw Obywatelskich i Politycznych (np. decyzją administracyjną, orzeczeniem sądu).
  • należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (jeśli nie ma takiej możliwości, np. osoba przebywa w zamknięciu, skargę może złożyć członek rodziny w jej imieniu).
  • należy złożyć po wyczerpaniu wszystkich dostępnych w kraju środków odwoławczych (chyba że ich zastosowanie jest bezcelowe lub dochodzi do nieuzasadnionej zwłoki w ich zastosowaniu, nie dotyczy to również środków nadzwyczajnych).

Skarga musi dotyczyć naruszenia, które miało miejsce po wejściu w życie Protokołu, tj. w przypadku Polski po 7 lutym 1992 r. (chyba, że naruszenie zainicjowały inne wydarzenia mające miejsce przed tą datą lub skutki tych wydarzeń mają charakter naruszenia).

Ponadto, skarga nie może być anonimowa (ale na prośbę dane mogą zostać utajnione), nie może być również rozpatrywana przez inny organ lub trybunał międzynarodowy, np. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Skargę najlepiej przesłać drogą listową, pod wskazany niżej adres. Skarga nie musi być napisana w jakiejś konkretnej formie, ale zaleca się skorzystanie z formularza (wzór do pobrania niżej). Warto zwrócić się z prośbą o pomoc przy jej sporządzaniu do prawnika lub organizacji pozarządowej!

W przeciwieństwie do procedury składania skarg do Strasburga, tutaj nie obowiązuje termin 6 miesięcy od prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez krajowe organy – skargę do CCPR można wnieść w dowolnym terminie(po wyczerpaniu krajowych środków prawnych).

Przykład
Pan R., polski Rom, wychodził właśnie ze sklepu z ubraniami, gdy tuż przed nim wybiegł ze sklepu młody człowiek ukrywający coś pod kurtką. Przechodzący obok policjant na zawołanie sprzedawczyni sklepu „złodziej” natychmiast zareagował zatrzymując brutalnie Roma znajdującego się w okolicy sklepu. Następnie bez podawania przyczyn zatrzymania aresztował go, skuł kajdankami i zawiózł na komisariat.

Jeżeli spełnione zostaną wyżej opisane warunki, Pan R. może złożyć skargę do CCPR na naruszenie art. 2 oraz 9 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, tj. zakazu dyskryminacji w związku z prawem do bycia poinformowanym o przyczynach aresztowania (ew. zakazu bezprawnego czy samowolnego zatrzymania).

Art. 2 ust. 1 stanowi: „Każde z Państw Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji, prawa uznane w niniejszym Pakcie, bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności”.

Art. 9 ust 1 i 2 stanowi: „Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę.
Osobę aresztowaną należy poinformować w chwili aresztowania o przyczynach aresztowania i w krótkim  czasie powiadomić o wysuwanych przeciwko niej zarzutach.”

Adres Komitetu:

Human Rights Committee
c/o Office of the UN High Commissioner for Human Rights
Palais Wilson
52 Rue des Pacquis
1211 Geneva, Switzerland

Stąd pobierzesz formularz skargi.