Komitety Organizacji Narodów Zjednoczonych

Osoby podlegające jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej, które twierdzą, że stały się ofiarami naruszenia przez Polskę któregokolwiek z praw wymienionych w danych konwencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, mają prawo złożenia skargi do Komitetów ONZ (tzw. skargi składane do Genewy).

W przypadku dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, urodzenie, pochodzenie narodowe lub etniczne będzie to Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (ang. CERD) – skargi można składać na podstawie art. 14 Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (Dz.U. z 1969 r., Nr 25, poz. 187).

Jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na płeć, właściwym Komitetem jest Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (ang. CEDAW). Skargi do Komitetu można składać w trybie przewidzianym Protokołem Fakultatywnym do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Dz.U. z 2004 r., Nr 248, poz. 2484).

Można również skierować skargę do Komitetu Praw Człowieka (ang. CHR), w trybie przewidzianym Protokołem Fakultatywnym do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1994 r., Nr 23, poz. 80).

Pamiętaj, kierując skargę do Komitetu ONZ musisz wskazać, który/e konkretnie przepis/y Konwencji „odpowiadającej” danemu Komitetowi został/y według Ciebie naruszony/e.

Skarga powinna być sporządzona w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ (arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański). Zaleca się jednak użycie jednego z języków roboczych Komitetu (angielski, francuski, hiszpański), co przyspieszy procedurę rozpatrywania skargi (odpada kwestia tłumaczenia z mniej „popularnego” języka).

Ważne: Prawo do wnoszenia skargi przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale wszystkim osobom znajdującym się pod jurysdykcją Polski, czyli także obywatelom innych państw i bezpaństwowcom przebywającym na terytorium Polski.