Organizacje pozarządowe

Niektóre organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje) udzielają informacji o uprawnieniach przysługujących osobom dyskryminowanym oraz bezpłatnych porad prawnych. Warto do nich się zwrócić!

Poniżej znajdziesz wykaz organizacji świadczących taką pomoc:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
tel. (022) 621 51 65
e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl
www.interwencjaprawna.pl


 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest stowarzyszeniem, którego działania dotyczą ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię i przekonania i niepełnosprawność. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Do lutego 2012 r. PTPA prowadzi projekt „Wsparcie prawne dla ofiar dyskryminacji”, w ramach którego zapewnione jest profesjonalne poradnictwo prawne osobom, które w swoim życiu doświadczają nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy niepełnosprawności.

Porady prawne udzielane są w:
poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-16.00
pod numerem telefonu 22 498 15 26
Pytania można także kierować na adres: mwieczorek@ptpa.org.pl


 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

W ramach projektu „Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji”, trwającego do czerwca 2012 roku Fundacja zapewnia cudzoziemcom (obywatelom tzw. państw trzecich) pomoc prawną oraz praktyczną. Opieka prawnika dotyczy zakresu praw podstawowych oraz prawa antydyskryminacyjnego.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. 22 556 44 66
fax 22 556 44 51
e-mail: m.fagasinski@hfhrpol.waw.pl


 

Nomada
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA działające we Wrocławiu prowadzi projekt Sukurs – przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią. Jeżeli masz problemy ze względu na swoje pochodzenie, wygląd, sytuację społeczną, wyznanie itp. zadzwoń pod numer 71 307 03 35.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.sukurs.nomada.info.pl.


 

O przypadkach dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie narodowe czy etniczne można również zgłosić do następujących instytucji:

Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakres działania Zespołu obejmuje m.in.:

  • prowadzenie bazy danych o zjawiskach dyskryminacji etnicznej, rasizmu i ksenofobii;
  • prowadzenie analizy i sporządzanie raportów na temat występujących w Polsce zjawisk rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

Powyższe działania Zespół podejmuje w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi aktywnymi w sferze przeciwdziałania i zwalczania rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa
Tel. (22) 60 115 38, 60 141 36
Fax. (22) 646-36-96
email: anna.malmon@mswia.gov.pl, wirginia.prejs@mswia.gov.pl