Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

PIP jako organ nadzorujący przestrzeganie praw pracowniczych przez pracodawców ma prawo kontrolować zakłady pracy i w razie stwierdzenia nieprawidłowości reprezentować dobra pracownika np. przed sądem pracy. PIP ma obowiązek rozpatrywać skargi pracowników, także na dyskryminację i podejmować odpowiednie kroki prawne. Zachowana zostaje anonimowość skarżącego pracownika. Inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do PIP pisemnie, telegraficznie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Warto wiedzieć, że Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad w zakresie prawa pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

osobiście:
ul. Lindley’a 16
00-973 Warszawa
V piętro, pokój nr 501

telefonicznie:
(0-22) 583-17-27

Listę Okręgowych Inspektoratów Pracy w całej Polsce znajdziesz na stroniewww.pip.gov.pl/html/pl/porady/07070000.htm

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
fax (022) 625 47 70; 022 628 41 13
e-mail: kancelaria@gip.pl
www.pip.gov.pl