Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania prowadzi działania na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinach takich jak religia, światopogląd, niepełnosprawność, płeć, wiek czy orientacja seksualna.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in. organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na polu przeciwdziałaniu różnym przejawom dyskryminacji, koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie wprowadzania zasad i rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji, przygotowywanie projektów programów i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych.

Kontakt:

Karolina Malczyk
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania
Centrum Komunikacji Społecznej
Urząd m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27, pokój 136, 00-950 Warszawa
tel. +48 224433400
faks +48 224433402
e-mail: kmalczyk@um.warszawa.pl