Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania jest instytucją państwową, której celem jest realizowanie polityki rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość. Jednym z zadań Pełnomocnika jest podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania.

Więcej informacji nt. działań Pełnomocnika można znaleźć na stroniewww.rownetraktowanie.gov.pl.

Osoby, które czują się dyskryminowane z ww. powodów mogą kierować wnioski i skargi na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 022 694 75 35
fax 022 694 72 34
e-mail: bprt@kprm.gov.pl

Skargi i wnioski, nadsyłane do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania zarówno pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.