Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem państwowym. Jego zadaniem jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach prawnych. Do Rzecznika może zwrócić się każdy obywatel polski, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca tej osobowości, jeśli tylko w myśl przepisów może być podmiotem praw i obowiązków, organizacje obywateli i organy samorządu.

Od stycznia 2011 r. RPO stoi także na straży realizacji zasady równego traktowania – jest tzw. organem równościowym. Rzecznik podejmuje zatem określone czynności, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania.

Do zakresu działania Rzecznika, dotyczącego realizacji zasady równego traktowania, należy m.in.:

 • analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób,
 • prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji,
 • opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją.

Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres, pod który należy kierować korespondencję;
 • dokładne wskazanie, czego dotyczy sprawa oraz podanie argumentów wskazujących na naruszenie wolności lub prawa;
 • niezbędne dokumenty (kopie lub odpisy), które skarżący posiada.

Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.

Rzecznik może udzielić porady prawnej wskazując możliwe środki prawne, jednak nie może działać bezpośrednio w imieniu skarżącego. Rzecznik może m.in.:

 • żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu;
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego i uczestniczyć w tych postępowaniach;
 • wystąpić w wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenie;
 • wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od każdego prawomocnego orzeczenia.

Poza tym, Rzecznik współdziała z organizacjami pozarządowymi, ruchami obywatelskimi oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela, także w zakresie równego traktowania.

Więcej informacji o Rzeczniku, jak również elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie www.rpo.gov.pl.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (0 22) 55 17 700
fax (0 22) 827 64 53
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl
www.brpo.gov.pl