Europejska Konwencja Praw Człowieka Rady Europy

Europejska Konwencja Praw Człowieka zakazuje wszelkiej dyskryminacji z powodów m.in. płci, rasy, koloru skóry, języka, religii, pochodzenia narodowego lub społecznego, przynależności do mniejszości narodowej (art. 14). Jednak przepis ten musi być stosowany łącznie z jednym z pozostałych postanowień Konwencji, np. osoba pochodzenia niepolskiego czuje się dyskryminowana z powodu swojej narodowości, ponieważ zabrania się jej wyrażania swoich przekonań politycznych (art. 10), a wobec osób narodowości polskiej taki zakaz nie jest stosowany; ktoś jest dyskryminowany z powodu swojego koloru skóry w sytuacji, gdy napotyka na trudności w rejestracji stowarzyszenia (art. 11) tylko dlatego, że jest innego koloru.