Konstytucja

Konstytucja (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) wprowadza zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji i zasadę równości wobec prawa (art. 32). Gwarantuje także równość kobiet i mężczyzn (art. 33). Ponadto, zapewnia wszystkim znajdującym się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej – także cudzoziemcom – korzystanie z praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję. Mogą istnieć pewne wyjątki od tej zasady w odniesieniu do cudzoziemców, co uregulowane jednak musi być ustawą (art. 37).

Konstytucja wprowadza również zakaz istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod, nazizmu, faszyzmu i komunizmu, czy tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową (art. 13).

Konstytucja stanowi również, iż przepisy umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, mogą być bezpośrednio stosowane (po spełnieniu kilku przesłanek) w polskim porządku prawnym (art. 91). Oznacza to, że osoba, która twierdzi, że stała się ofiarą dyskryminacji, może przed polskim sądem powoływać się na postanowienia danej umowy międzynarodowej.

Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone ma prawo wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na odstawie którego organ administracji publicznej lub sąd orzekł o jego prawach lub wolnościach (art. 79).