Prawo Unii Europejskiej

Polska stając się członkiem Unii Europejskiej zobowiązała się do przestrzegania prawa wspólnotowego. Zgodnie z art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na m.in. płeć, rasę lub pochodzenie etniczne. Poza tym,art. 19 TFUE stanowi, że Unia może podjąć środki w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji.

Do polskiego porządku prawnego implementowane zostały (częściowo) tzw. dyrektywy równościowe tj. dyrektywa 2000/43/WE oraz dyrektywa 2000/78/WE. Pierwsza z tych dyrektyw wprowadza w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe i etniczne. Druga dyrektywa dotyczy równości w zatrudnieniu zakazując wszelkiej dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Warto również pamiętać o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z którą wszyscy są równi wobec prawa (art. 20) oraz zakazana jest dyskryminacja ze względu m.in. na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, przynależność do mniejszości narodowej czy przynależność państwową (art. 21). Ponadto, Karta stanowi, iż Unia szanuje zróżnicowanie kulturalne, religijne i językowe (art. 22). Karta wprowadza również zasadę równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia (art. 23).