Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

Skargę indywidualną do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW):

  • może złożyć osoba (lub grupa osób), która twierdzi, że wobec niej zostało naruszone jedno lub więcej praw wymienionych w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (np. decyzją administracyjną, orzeczeniem sądu).
  • należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (jeśli nie ma takiej możliwości, np. osoba przebywa w zamknięciu, skargę może złożyć członek rodziny w jej imieniu).
  • należy złożyć po wyczerpaniu wszystkich dostępnych w kraju środków odwoławczych (chyba że ich zastosowanie jest bezcelowe lub dochodzi do nieuzasadnionej zwłoki w ich zastosowaniu, nie dotyczy to również środków nadzwyczajnych).

Skarga musi dotyczyć naruszenia, które miało miejsce po wejściu w życie Protokołu, tj. w przypadku Polski po 22 marca 2004 r. (chyba, że naruszenie zainicjowały inne wydarzenia mające miejsce przed tą datą lub skutki tych wydarzeń stanowią naruszenie).

Ponadto, skarga nie może być anonimowa (ale na prośbę dane mogą zostać utajnione), nie może być również rozpatrywana przez inny organ lub trybunał międzynarodowy, np. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Skargę najlepiej przesłać drogą listową, pod wskazany niżej adres. Skarga nie musi być napisana w jakiejś konkretnej formie, ale zaleca się skorzystanie z formularza (wzór do pobrania niżej). Warto zwrócić się z prośbą o pomoc przy jej sporządzaniu do prawnika lub organizacji pozarządowej!

W przeciwieństwie do procedury składania skarg do Strasburga, tutaj nie obowiązuje termin 6 miesięcy od prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez krajowe organy – skargę do CEDAW można wnieść w dowolnym terminie (po wyczerpaniu krajowych środków prawnych).

Przykład
Pani R. od 3 lat  pracuje jako radczyni prawna w kancelarii radcowskiej w Warszawie. Jest jedną z dwóch kobiet zatrudnionych w tej kancelarii. Dowiedziała się od kolegi ile zarabiają inni pracownicy. Okazało się, że mimo wykonywania takiej samej pracy, takich samych kwalifikacji oraz podobnego doświadczenia w pracy w kancelariach, Pani R. oraz jej koleżanka zarabiają ok. 1/3 mniej niż inni radcowie – mężczyźni. Pani R. czuje się dyskryminowana.

Po spełnieniu wyżej opisanych przesłanek Pani R. może złożyć skargę do CEDAW na naruszenie art. 11 ust. 1 lit. d Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, tj. prawa do takiego samego wynagrodzenia.

Artykuł 11 stanowi, że „1. Państwa Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich stosownych kroków w celu likwidacji dyskryminacji kobiet w dziedzinie zatrudnienia, zmierzających do zapewnienia im na zasadzie równości mężczyzn i kobiet takich samych praw, a w szczególności:
(.)
d) prawa do równego wynagradzania, w tym również do świadczeń oraz do równego traktowania za pracę tej samej wartości, jak również do równego traktowania w ocenie jakości pracy.”

Adres Komitetu:

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
c/o Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs
2 United Nations Plaza
DC-2/12th Floor
New York, NY 10017
United States of America
fax: 1-212-963-3463

Stąd pobierzesz wytyczne dotyczące składania skargi w języku angielskim.