Skarga konstytucyjna

Zgodnie z art. 79 § 1 Konstytucji RP każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. Oznacza to, że przedmiotem skargi konstytucyjnej może być wyłącznie akt normatywny (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie itd.). Trybunał Konstytucyjny odmawia rozpatrzenia skargi złożonej jedynie na określone orzeczenie sądu czy organu administracji. W skardze konstytucyjnej można kwestionować wyłącznie regulację prawną, która była podstawą takiego orzeczenia.

Pamiętaj, skargę możesz wnieść dopiero po wyczerpaniu innych dostępnych w kraju środków ochrony prawnej (np. wyczerpanie toku instancji w postępowaniu sądowym). Skargę należy złożyć do Trybunału Konstytucyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Skargę może dla skarżącego sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.

Więcej informacji o skardze na stronie www.trybunal.gov.pl/index2.htm

Biuro Trybunału Konstytucyjnego
Al. Szucha 12a
00-918 Warszawa

Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków
(dokonuje m.in. wstępnej kwalifikacji indywidualnych spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego, prowadzi akta spraw w zakresie skargi konstytucyjnej, udziela informacji o sposobie wniesienia skargi konstytucyjnej)

Dyrektor Piotr Tuleja
tel. (022) 657-45-12, (022) 657-45-78
e-mail: tuleja@trybunal.gov.pl, skarga@trybunal.gov.pl

Wicedyrektor Beata Szepietowska
tel. (022) 657-45-88, 022 657-45-78
e-mail: szepietowska@trybunal.gov.pl, skarga@trybunal.gov.pl